Månadsarkiv: juli 2010

Blå Bandet

Har någon ensamrätt att använda det Blå Bandet som igenkänningstecken eller varumärke?
Det blå bandet har gamla anor, och har använts såväl som ”utmärkelse” för diverse sportsliga prestationer som för att uppmärksamma politiska eller sociala strävanden och olika sjukdomar.
På 1800-talet delades det blå bandet ut årligen till det passagerarfartyg som på kortast möjliga tid korsade norra Atlanten. Andra priset var ett rött band, tredje priset gult.
Det blå bandet har vidare exempelvis använts i kampanjer mot tobaksbruk och mot den baskiska separatist/terroriströrelsen ETA.
Det har använts för att upppmärksamma sjukdomar som tjocktarmscancer, kroniskt trötthetssyndrom, testikelcancer och, givetvis, prostatacancer.
I Sverige utges tidskriften Blå Bandet sedan 1883 av Blåbandsrörelsen, en nykterhetsorganisation.
Så vem kan hävda ensamrätt på symbolen det Blå Bandet? Svaret torde vara – ingen.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Eller tvärtom?

Slutsatsen i en nyligen publicerad forskningsrapport var alltså att statiner, en grupp läkemedel som används som kolesterolsänkare, möjligen skyddar mot återfall i prostatacancer.
Läkaren Uffe Ravnskov, känd för sitt ifrågasättande av ”kolesterolhypotesen” hävdar att det är precis tvärtom, att låga kolesterolvärden ökar risken för cancer. Han menar att gruppen män som behandlades med statiner vid operationstillfället hade levt större delen av sitt liv med höga kolesterolvärden, och att det var detta och inte medicineringen som minskade risken för återfall. Han kan teoretiskt faktiskt ha rätt, under förutsättning att de som behandlades med statiner inte var slumpmässigt utvalda att få sådan behandling, och det var de nog inte.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Framtida behandlingsmetoder?

Vaccin mot tumörer
Forskare vid Karolinska institutet har sett goda resultat vid DNA-vaccination mot prostatacancer. Vaccinationen leder till blockering av ett ämne som behövs för att tumören ska kunna bilda fungerande blodkärl, vilket gör att den får svårt att växa. Än så länge handlar det om försök på möss, men det är en ny behandlingsprincip som verkar lovande för framtiden.

Positiv biverkan
Statiner exempelvis Simvastatin är en grupp läkemedel som används för att behandla förhöjda blodfetter framför allt hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom.
Tidigare forskning har antytt att statiner kan skydda mot prostatacancer. Nyligen publicerades en amerikansk forskarrapport där man studerat återfallsrisken hos patienter som opererats för prostatacancer.
Den relativa risken för återfall, mätt som stigande PSA-värde, var 30 procent lägre bland de 236 patienter som behandlades med statiner vid operationstillfället jämfört med de 1083 patienter som inte behandlades.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Att tolka siffror

Nyss publicerade svenska forskare, under ledning av Jonas Hugosson, överläkare vid avdelningen för urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, delresultat från en ännu inte avslutad studie.
I undersökningen ingår 20 000 svenska män där hälften kallas till PSA-test vartannat år. Andra hälften utgör kontrollgrupp.
Männen har nu följts i 14 år. Under uppföljningstiden fick 1138 män, 12,7 procent, i screeninggruppen prostatacancer och 718, motsvarande 8,2 procent, i kontrollgruppen diagnosen prostatacancer. Risken att dö i prostatacancer var 0,9 procent i kontrollgruppen och 0,5 bland dem som kallades till regelbundna tester.
Forskarna drar slutsatsen att screening därmed nästan halverar risken att dö i cancerformen.
Varför är det då i stort sett bara forskargruppen själv som drar slutsatsen att detta innebär ett stöd för allmän screening, medan övriga experter är ganska kallsinniga, trots att detta är ett gynnsammare resultat än vad tidigare undersökningar visat?
Jo, om man granskar siffrorna omvänt finner man att chansen att inte dö av PC är 99,1 procent i kontrollgruppen som inte screenades mot 99,5 procent i den screenade gruppen…
En stor relativ skillnad (om man räknar procent på procent) men en liten absolut skillnad. Tar man dessutom hänsyn till nackdelarna med ”obligatorisk” screening i form av ökad total sjuklighet (morbiditet) p g a biverkningar, kanske t o m ökad total icke cancerspecifik dödlighet (mortalitet) så blir bilden inte så solklar. En annan svensk undersökning publicerad i slutet av förra året sedan visade nämligen att mortaliteten i hjärtinfarkt och självmord ökade med ett par procent under året närmast efter att man fått diagnosen prostatacancer. Och allra mest bland yngre män, alltså de som en allmän screening i första hand skulle beröra. Så slutsumman kanske blir negativ…
En motsatt tanke som framkommit i debatten är att en allmän screening trots allt kanske inte skulle förändra så mycket – redan nu är det väldigt många som testas ”frivilligt” – gällande rekommendation innebär ju att ingen förvägras PSA-prov, men att man bör informeras om fördelar och nackdelar innan man bestämmer sig.

Lämna en kommentar

Under Allmänt