Kategoriarkiv: Behandling

Nyttigt med kaffe

Kaffe minskar risken för prostatacancer enligt amerikanska undersökningar som nu bekräftas i en svensk studie.
Professor Henrik Grönberg vid Karolinska Institutet menar att män som dricker mer än sex koppar kaffe per dag minskar risken för en mer avancerad eller dödlig prostatacancer.
Den amerikanska studien visade att de män som drack minst sex koppar kaffe om dagen minskade risken för prostatacancer med 60 procent, jämfört med dem som inte dricker alls. De som inte drack lika mycket kaffe minskade också risken för prostatacancer, men inte i lika hög grad. Det verkar inte vara koffeinet som bidrar till riskminskningen, för det fungerade även med koffeinfritt kaffe.
Ska det vara med eller utan grädde? Vet ej!

Kaffekanna

Annonser

Lämna en kommentar

Under Allmänt, Behandling

En god och en dålig nyhet

Först den goda nyheten, åtminstone för dem av oss som strålbehandlats. Det är ju välkänt att joniserande strålning kan framkalla cancer. Därför kan det verka lite märkligt att sådan strålning används för att bota cancer. Man har länge vetat att den som blivit botad från en sorts cancer med strålning kan drabbas av annan cancer efter ett antal år på grund av strålningen. En färsk undersökning visar emellertid att risken för sådan strålningsframkallad cancer är mycket liten.

Forskarna har analyserat data från nästan 650 000 vuxna patienter i det amerikanska cancerregistret SEER. Alla hade överlevt i minst fem år efter att ha drabbats av en cancertyp som rutinmässigt behandlas med strålning. Under uppföljningsperioden på i genomsnitt 12 år drabbades 9 procent av patienterna av ny cancer. Forskarna anser att de flesta av dessa har andra orsaker (livsstil, ärftlighet) än strålningen. Hälften av dem som ändå drabbats av ny cancer på grund av strålning hade överlevt prostata- eller bröstcancer. Slutsatsen blir att fördelarna med strålning är större än riskerna.
LÄNK TILL ARTIKELN I DAGENS MEDICIN

Så den dåliga nyheten. Citerat från Dagens Medicin:

Många män gör i dag ett test för PSA, prostataspecifikt antigen, för att tidigt upptäcka prostatacancer. Men frågan om generell screening är en het fråga, med både förespråkare och skeptiker.
Nu publiceras ännu en studie på området, som enligt forskarna själva är den första med en uppföljningsperiod på hela 20 år. Bakom den står Gabriel Sandblom, docent vid Karolinska institutet, och medarbetare.
I studien såg forskarna ingen signifikant skillnad i dödlighet i prostatacancer i samband med screening.

LÄNK TILL ARTIKELN

Lite dystert, men som någon sagt tidigare – det är kanske så att de som botas är de som ändå skulle ha överlevt. Därav experternas oro för att allmän screening skulle leda till överbehandling.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Optimal livskvalitet utan operation?

Amerikanska forskare har genom datasimulering utgående från tidigare publicerade undersökningar gjort en värdering av olika behandlingsalternativ vid lågrisktumörer, som inte spridit sig utanför prostatan. Man har bedömt behandlingsalternativen enligt ett poängsystem kallat Qualys – levnadsår med optimal livskvalitet.
Högst poäng, 11,1 Qualys, fick aktiv övervakning, alltså regelbunden provtagning med avvaktande inställning till behandling.
Näst högst poäng, 10,6 Qualys, gav brakyterapi, d v s invärtes strålbehandling.
Yttre strålbehandling gav 10,5 och operation gav 10,2 Qualys.
I Sverige används aktiv övervakning på ca 20 procent av patienter med lågrisktumörer. Det kanske borde vara fler? Samtidigt betonar forskarna att man måste ta hänsyn till patienternas egna önskemål. Spontant vill nog de flesta som får en cancerdiagnos att tumören ska behandlas aktivt, helst tas bort snarast möjligt. Det kan vara svårt i det läget att ta till sig information om andra alternativ som kanske egentligen är gynnsammare, om man väger fördelar mot nackdelar.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Eller tvärtom?

Slutsatsen i en nyligen publicerad forskningsrapport var alltså att statiner, en grupp läkemedel som används som kolesterolsänkare, möjligen skyddar mot återfall i prostatacancer.
Läkaren Uffe Ravnskov, känd för sitt ifrågasättande av ”kolesterolhypotesen” hävdar att det är precis tvärtom, att låga kolesterolvärden ökar risken för cancer. Han menar att gruppen män som behandlades med statiner vid operationstillfället hade levt större delen av sitt liv med höga kolesterolvärden, och att det var detta och inte medicineringen som minskade risken för återfall. Han kan teoretiskt faktiskt ha rätt, under förutsättning att de som behandlades med statiner inte var slumpmässigt utvalda att få sådan behandling, och det var de nog inte.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Framtida behandlingsmetoder?

Vaccin mot tumörer
Forskare vid Karolinska institutet har sett goda resultat vid DNA-vaccination mot prostatacancer. Vaccinationen leder till blockering av ett ämne som behövs för att tumören ska kunna bilda fungerande blodkärl, vilket gör att den får svårt att växa. Än så länge handlar det om försök på möss, men det är en ny behandlingsprincip som verkar lovande för framtiden.

Positiv biverkan
Statiner exempelvis Simvastatin är en grupp läkemedel som används för att behandla förhöjda blodfetter framför allt hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom.
Tidigare forskning har antytt att statiner kan skydda mot prostatacancer. Nyligen publicerades en amerikansk forskarrapport där man studerat återfallsrisken hos patienter som opererats för prostatacancer.
Den relativa risken för återfall, mätt som stigande PSA-värde, var 30 procent lägre bland de 236 patienter som behandlades med statiner vid operationstillfället jämfört med de 1083 patienter som inte behandlades.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Vaccin mot prostatacancer

Nyligen publicerades i Journal of Clinical Oncology resultatet av en mindre studie där 125 patienter med prostatacancer som inte svarat på antihormonell behandling ingick. Av dessa fick 82 prova ett vaccin riktat mot PSA, prostataspecifikt antigen. Tre år efter vaccinationen levde 30% av dem som fått vaccin jämfört med 17% i kontrollgruppen, som fått saltvatteninjektioner istället för riktigt vaccin. Detta motsvarar en förlängd överlevnad med i genomsnitt 8,5 månader, vilket är ett mycket bra resultat jämfört med exempelvis cellgiftsbehandling.
Det vore intressant om man i framtiden kunde testa vaccinet vid mindre avanserade former av prostatacancer.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Mammografi och PSA-screening – hur stor är nyttan?

I en undersökning som presenterats i Journal of the National Cancer Institute nyligen har forskare från Max Planckinstitutet i Berlin undersökt hur människor i allmänhet ser på effekterna av screening, d v s undersökning av symtomfria människor för att upptäcka sjukdomar, i det här fallet bröstcancer och prostatacancer.
De intervjuade cirka 10 000 personer från nio europeiska länder, dock inte Sverige.
Resultaten visar, enligt forskarna, att nästan alla tillfrågade (omkring 90%) kraftigt övervärderade värdet av screening. Slutsatsen blev att det behövs bättre och sakligare information för att patienterna själva ska kunna ta ställning till screening.

Lämna en kommentar

Under Behandling