Optimal livskvalitet utan operation?

Amerikanska forskare har genom datasimulering utgående från tidigare publicerade undersökningar gjort en värdering av olika behandlingsalternativ vid lågrisktumörer, som inte spridit sig utanför prostatan. Man har bedömt behandlingsalternativen enligt ett poängsystem kallat Qualys – levnadsår med optimal livskvalitet.
Högst poäng, 11,1 Qualys, fick aktiv övervakning, alltså regelbunden provtagning med avvaktande inställning till behandling.
Näst högst poäng, 10,6 Qualys, gav brakyterapi, d v s invärtes strålbehandling.
Yttre strålbehandling gav 10,5 och operation gav 10,2 Qualys.
I Sverige används aktiv övervakning på ca 20 procent av patienter med lågrisktumörer. Det kanske borde vara fler? Samtidigt betonar forskarna att man måste ta hänsyn till patienternas egna önskemål. Spontant vill nog de flesta som får en cancerdiagnos att tumören ska behandlas aktivt, helst tas bort snarast möjligt. Det kan vara svårt i det läget att ta till sig information om andra alternativ som kanske egentligen är gynnsammare, om man väger fördelar mot nackdelar.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Behandling

Prostatacancer förlänger livet?

I Läkartidningen nr 42/2010 http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=15217 refereras en uppföljningsstudie av Nationella prostatacancerregistret. Män upp till 70 års ålder med lokaliserad prostatacancer med låg risk (PSA under 10 och Gleasonsumma 6 eller lägre) respektive medlhög risk (PSA 10–20 eller Gleasonsumma 7) följdes under tio år. En del av dessa genomgick prostatektomi, några strålbehandlades och några fick ingen behandling utöver kontroller (egentligen ”avvaktande behandling”, behandling sattes in om det fanns tecken ökad sjukdomsaktivitet) .
Risken för död i prostatacancer efter tio år beräknades till 3,6 procent bland dem som inte behandlades (2,4 procent vid lågrisktumör och 5,2 procent vid medelhög risk). Risken var något lägre bland män som fått aktiv behandling: 2,5 procent bland dem som opererats och 3,3 procent bland de strålbehandlade.
Men det intressanta är att den totala dödligheten var precis lika stor hos de obehandlade som den förväntade i den friska normalbefolkningen.
Och män som opererats eller strålats hade lägre dödlighet än den förväntade!
Det ser alltså ut som om de som behandlats för prostatacancer med låg eller medelhög risk har högre överlevnad än de som inte haft prostatacancer, vilket ju är märkligt. Man kanske lever sundare om man haft cancer? Eller också är det så som det sägs, att det finns tre sorters osanning; lögn, förbannad lögn och statistik…
Nja, förklaringen är nog att de som fick diagnosen prostatacancer hade lite bättre kroppslig och social hälsa från början än de som inte diagnosticerats, eller åtminstone ett större intresse för sin hälsa och sitt PSA.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Second opinion i vårdrutinen

Uppmärksamheten kring företaget 2ndView har åtminstone haft det goda med sig att sjukvårdens etik och patientens rättigheter också har uppmärksammats. Vad som inte kommit fram, enligt mitt något partiska sätt att se, är att en viss form av second opinion är en integrerad del i den normala och i bästa fall välfungerande sjukvården. Nämligen i form av ett växelspel mellan primärvården och sjukhusvården. Patienter som remitteras till sjukhusets specialister av primärvårdens allmänmedicinska specialister får ju sina problem bedömda av två olika, och faktiskt mycket självständiga, specialister. Och när patienten som träffat en sjukhusläkare sedan träffar sin distriktsläkare, som han eller hon förhoppningsvis har ett gott och förtroendefullt förhållande till, blir det automatiskt en naturlig form av second opinion. Detta förutsätter kontinuitet i vården och god tillgång till kunniga och erfarna distriktsläkare, vilket lär vara en bristvara på sina håll. Att en läkare skulle på något sätt vara överdrivet solidarisk med sitt eget landsting och påverkas av detta i rådgivningen till patienten tror jag inte alls på, däremot finns det en risk att man påverkas av hänsyn till den egna kliniken, och i ännu högre grad, till den egna plånboken. Avskräckande exempel saknas verkligen inte. Därför är jag tveksam till ekonomiska incitament som produktionshöjare inom sjukvården. Men jag är som sagt partisk i det fallet.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Second view, second time

Redan 10 maj 2009 skrev jag i bloggen om företaget 2ndView som erbjuder ”second opinion” mot betalning. Jag ifrågasatte behovet av en sådan tjänst, eftersom landstinget har skyldighet att erbjuda detta gratis.

2ndView AB är ett företag som sysslar med medicinsk rådgivning. Initiativet till 2ndView togs i slutet av 2005 av svenska cancerläkare. I april 2008 introducerades även rådgivning inom hjärtakärlsjukdomar.
Denna privata rådgivningstjänst erbjuder cancerpatienter ett andra omdöme, en så kallad second opinion. På hemsidan http://www.2ndview.se kan den som vill ha ett andra utlåtande om sin sjukdom och behandling anmäla sig. Behandlande läkare kan också anmäla sina patienter för en second opinion.
Ett personligt besök kostar 7500 kronor om patienten kommer på remiss från annan vårdgivare, eller 5000 kronor för patienten om landstinget inte betalar. En halvtimmes rådgivning per telefon kostar 3500 kronor, vilket inkluderar genomgång av patientens journaler med mera. Svar på enklare frågor via telefon eller e-post kostar 500 kr.
Bra eller dåligt? Fyller verksamheten ett viktigt behov eller är det ett sätt att tjäna pengar genom att utnyttja cancerpatienters oro?
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är landstingen skyldiga att erbjuda patienter med en särskilt allvarlig eller livshotande sjukdom och som står inför svåra val när det gäller behandling en second opinion, det vill säga en bedömning av ytterligare en eller flera läkare, inom eller utom det egna landstinget.
Så egentligen borde 2ndView inte behövas. Att så ändå tycks vara fallet måste ses som ett misslyckande för den offentliga vården, fr a brister det i information om de rättigheter man har som patient.

Jag fick då ett mejl från företagets VD som skrev

Läst om second opinion och om 2ndView där jag är VD! Mycket tacksam att vi finns med, men skulle gärna vilja rätta till en den missförstånd i beskrivningen. Hur gör jag det?

Jag erbjöd honom att skicka en kommentar för publicering, men ingenting hördes av sedan. Nu har tydligen flera börjat ifrågasätta verksamheten, för man har kunnat läsa om detta i flera tidningar, bl a i Svenska Dagbladet, där rubriken var ”Sjuka får betala för gratis vård”.

Svenska Dagbladet

Dagens Medicin

4 kommentarer

Under Allmänt

PSA – ett prov räcker för hälften av alla män?

Med PSA-screening tänker man sig vanligtvis provtagning för att upptäcka män med risk att utveckla allvarlig prostatacancer. Att PSA fungerar dåligt för detta är de flesta experter eniga om. Men man kanske ska vända på frågan – kan man med hjälp av PSA-prov få fram vilka män som inte riskerar att drabbas och därför inte behöver kontrolleras vidare? Ja, en nyligen presenterad svensk undersökning tyder på detta.
Forskarna har följt 1167 män från Malmö upp till 85 års ålder. Dessa hade vid 60 års ålder fått lämna ett PSA-prov.
Ungefär hälften av männen hade då ett PSA-värde på 1 ng/ml eller lägre och bland dem var risken för metastaserad prostatacancer eller död i sjukdomen mycket låg, omkring 0,2%.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Blå Bandet

Har någon ensamrätt att använda det Blå Bandet som igenkänningstecken eller varumärke?
Det blå bandet har gamla anor, och har använts såväl som ”utmärkelse” för diverse sportsliga prestationer som för att uppmärksamma politiska eller sociala strävanden och olika sjukdomar.
På 1800-talet delades det blå bandet ut årligen till det passagerarfartyg som på kortast möjliga tid korsade norra Atlanten. Andra priset var ett rött band, tredje priset gult.
Det blå bandet har vidare exempelvis använts i kampanjer mot tobaksbruk och mot den baskiska separatist/terroriströrelsen ETA.
Det har använts för att upppmärksamma sjukdomar som tjocktarmscancer, kroniskt trötthetssyndrom, testikelcancer och, givetvis, prostatacancer.
I Sverige utges tidskriften Blå Bandet sedan 1883 av Blåbandsrörelsen, en nykterhetsorganisation.
Så vem kan hävda ensamrätt på symbolen det Blå Bandet? Svaret torde vara – ingen.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Eller tvärtom?

Slutsatsen i en nyligen publicerad forskningsrapport var alltså att statiner, en grupp läkemedel som används som kolesterolsänkare, möjligen skyddar mot återfall i prostatacancer.
Läkaren Uffe Ravnskov, känd för sitt ifrågasättande av ”kolesterolhypotesen” hävdar att det är precis tvärtom, att låga kolesterolvärden ökar risken för cancer. Han menar att gruppen män som behandlades med statiner vid operationstillfället hade levt större delen av sitt liv med höga kolesterolvärden, och att det var detta och inte medicineringen som minskade risken för återfall. Han kan teoretiskt faktiskt ha rätt, under förutsättning att de som behandlades med statiner inte var slumpmässigt utvalda att få sådan behandling, och det var de nog inte.

Lämna en kommentar

Under Behandling