Framtida behandlingsmetoder?

Vaccin mot tumörer
Forskare vid Karolinska institutet har sett goda resultat vid DNA-vaccination mot prostatacancer. Vaccinationen leder till blockering av ett ämne som behövs för att tumören ska kunna bilda fungerande blodkärl, vilket gör att den får svårt att växa. Än så länge handlar det om försök på möss, men det är en ny behandlingsprincip som verkar lovande för framtiden.

Positiv biverkan
Statiner exempelvis Simvastatin är en grupp läkemedel som används för att behandla förhöjda blodfetter framför allt hos patienter med känd hjärt-kärlsjukdom.
Tidigare forskning har antytt att statiner kan skydda mot prostatacancer. Nyligen publicerades en amerikansk forskarrapport där man studerat återfallsrisken hos patienter som opererats för prostatacancer.
Den relativa risken för återfall, mätt som stigande PSA-värde, var 30 procent lägre bland de 236 patienter som behandlades med statiner vid operationstillfället jämfört med de 1083 patienter som inte behandlades.

Annonser

Lämna en kommentar

Under Behandling

Att tolka siffror

Nyss publicerade svenska forskare, under ledning av Jonas Hugosson, överläkare vid avdelningen för urologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, delresultat från en ännu inte avslutad studie.
I undersökningen ingår 20 000 svenska män där hälften kallas till PSA-test vartannat år. Andra hälften utgör kontrollgrupp.
Männen har nu följts i 14 år. Under uppföljningstiden fick 1138 män, 12,7 procent, i screeninggruppen prostatacancer och 718, motsvarande 8,2 procent, i kontrollgruppen diagnosen prostatacancer. Risken att dö i prostatacancer var 0,9 procent i kontrollgruppen och 0,5 bland dem som kallades till regelbundna tester.
Forskarna drar slutsatsen att screening därmed nästan halverar risken att dö i cancerformen.
Varför är det då i stort sett bara forskargruppen själv som drar slutsatsen att detta innebär ett stöd för allmän screening, medan övriga experter är ganska kallsinniga, trots att detta är ett gynnsammare resultat än vad tidigare undersökningar visat?
Jo, om man granskar siffrorna omvänt finner man att chansen att inte dö av PC är 99,1 procent i kontrollgruppen som inte screenades mot 99,5 procent i den screenade gruppen…
En stor relativ skillnad (om man räknar procent på procent) men en liten absolut skillnad. Tar man dessutom hänsyn till nackdelarna med ”obligatorisk” screening i form av ökad total sjuklighet (morbiditet) p g a biverkningar, kanske t o m ökad total icke cancerspecifik dödlighet (mortalitet) så blir bilden inte så solklar. En annan svensk undersökning publicerad i slutet av förra året sedan visade nämligen att mortaliteten i hjärtinfarkt och självmord ökade med ett par procent under året närmast efter att man fått diagnosen prostatacancer. Och allra mest bland yngre män, alltså de som en allmän screening i första hand skulle beröra. Så slutsumman kanske blir negativ…
En motsatt tanke som framkommit i debatten är att en allmän screening trots allt kanske inte skulle förändra så mycket – redan nu är det väldigt många som testas ”frivilligt” – gällande rekommendation innebär ju att ingen förvägras PSA-prov, men att man bör informeras om fördelar och nackdelar innan man bestämmer sig.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Förnyad information från Socialstyrelsen

För tre år sedan gav Socialstyrelsen ut en informationsbroschyr riktad till män som funderar på att göra PSA-test för att upptäcka eventuell prostatacancer i tidigt skede.
Sedan sommaren 2009 har Socialstyrelsens experter arbetat med en uppdatering av den officiella informationsbroschyren, bl a Ola Bratt, docent och överläkare på Helsingborgs lasarett.
Tongångarna är mera positiva i den nya versionen, och för- och nackdelar med PSA-test lyfts fram på ett klarare sätt.
– På så sätt hoppas vi att mannens beslut om att göra eller inte göra testet fattas på tydliga grunder, oavsett vilket beslutet blir, säger Ola Bratt.
En länk till broschyren finns HÄR
Socialstyrelsen rekommenderar alla att ta del av broschyren före test.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Vaccin mot prostatacancer

Nyligen publicerades i Journal of Clinical Oncology resultatet av en mindre studie där 125 patienter med prostatacancer som inte svarat på antihormonell behandling ingick. Av dessa fick 82 prova ett vaccin riktat mot PSA, prostataspecifikt antigen. Tre år efter vaccinationen levde 30% av dem som fått vaccin jämfört med 17% i kontrollgruppen, som fått saltvatteninjektioner istället för riktigt vaccin. Detta motsvarar en förlängd överlevnad med i genomsnitt 8,5 månader, vilket är ett mycket bra resultat jämfört med exempelvis cellgiftsbehandling.
Det vore intressant om man i framtiden kunde testa vaccinet vid mindre avanserade former av prostatacancer.

Lämna en kommentar

Under Behandling

Pappografi och mammografi

Detta är ju just problemets kärna, att man inte kan skilja farliga tumörer eller cellförändringar från ofarliga, och därför måste man behandla dem alla.

Detta är ett citat ur en artikel i Läkartidningen nr 43/2009
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=13044
Och det handlar inte, som man skulle kunna tro, om prostatacancer, utan om bröstcancer och om mammografi. Tvärt emot vad de flesta kanske tänker sig, minskar inte mammografiscreening antalet kvinnor med bröstcancer, tvärtom får fler den diagnosen. Och många av dem som upptäcks är sådana där behandlingen egentligen inte är till nytta.

Om man undersöker 2 000 kvinnor med mammografi regelbundet i 10 år, kommer 1 av dem att ha nytta av mammografin, eftersom hon kommer att undgå att dö av bröstcancer. Samtidigt kommer 10 friska kvinnor av de 2 000 deltagarna på grund av mammografin att få diagnosen bröstcancer och bli behandlade i onödan.
—–
Överdiagnostik är en katastrof för kvinnorna som helt i onödan måste genomgå kirurgisk behandling, strålbehandling och kanske cellgiftsbehandling och leva som cancerpatienter livet ut.
—–
Mammografiscreening har inte hållit vad den lovat. Därför bör dess berättigande omprövas.

Eftersom PSA-screening ”pappografi” ofta jämförs med mammografi, kan det vara av intresse att känna till att båda metodernas värde är omdiskuterat bland medicinsk expertis, och att politiska krav på att fler åldersgrupper ska ingå i mammografiprogrammet riskerar att kollidera med läkaretikens huvudregel, att först och främst aldrig skada – primum est nil nocere.
Författarna efterlyser främst bättre information om dessa fakta till kvinnor som erbjuds mammografi. Ett sådant krav på information finns ju för övrigt redan när det gäller PSA-provtagning.

Lämna en kommentar

Under Allmänt

Lotteri

Livet är ett lotteri. Riskerar man inget vinner man inget…
Men vad riskerar man om man vill få chansen att vinna en miljon i DatumLotteriet som Prostatcancerförbundet nu ställer sig bakom? Det kom ett reklambrev idag undertecknat av Ivan Bill, ordförande i Prostatacancerförbundet. Men trots att jag läst brevet minst tre gånger hittar jag ingen uppgift om vad det kostar att deltaga. Garanterad vinstchans på 1000000 varje månad, skattefritt och ”Inga avgifter tillkommer” står det. Utöver vad, undrar jag med tilltagande irritation. Är det tillåtet att vara så otydlig gentemot tilltänkta konsumenter? Letar på Datumlotteriets hemsida och får till slut fram att det rör sig om en prenumeration och att lottpriset är 150 kr – per månad.
Av vinstplanen utläser jag att chansen att vinna en miljon är en på etthundratusen, och chansen att vinna åtminstone en ny lott är drygt femton på etthundra. Vi får väl se hur många som tar chansen. Ett annat alternativ är ju att sätta in pengarna på Prostatacancerfondens konto Bg 900 – 1017 eller Pg 90 01 01 – 7. Då slipper man oroa sig för att pengarna ska hamna i fel fickor.

2 kommentarer

Under Allmänt

Vad är normalt PSA?

Sanningen är att det finns inget värde som garanterar att man inte har prostatacancer, men risken ökar givetvis ju högre värdet är. PSA över 20 är nästan alltid liktydigt med cancer, mindre än 1 är ganska säkert inte cancer. Problemet är att de flesta hamnar någonstans där emellan.
För några år sedan betraktades ett värde upp till 4 eller 5 (beroende på ålder) som normalt. Senare sänktes gränsen till 3 och nu har urologerna i Halland enats om att man ska gå vidare med utredning redan vid ett värde över 2 om mannen är under 50 år. Mellan 50 och 60 år går gränsen vid 3, och över 60 år vid 10 (om kvoten mellan fritt och totalt PSA är över 0,18). För symptomfria män tillåter man t o m värden upp till 20 i vissa fall. Då rekommenderas nytt prov varje halvår och remiss till urolog om värdet stiger mer än 50%.
Sammanfattningsvis har ”normalvärdet” sänkts undan för undan, vilket kan innebära att fler och yngre män kommer att hamna hos urologerna, som inte riskerar att bli arbetslösa. Om detta också innebär att antalet nyupptäckta cancerfall varje år kommer att öka är mera osäkert, möjligen har antalet oupptäckta fall redan minskat till en stabil nivå.

Och så var det frågan om allmän PSA-screening. Ur en färsk artikel i Dagens Medicin:

Bland de flesta experter finns dock uppfattningen att sådan [PSA]screening inte ska införas på befolkningsnivå. Man menar att nackdelarna med testet, som överdiagnostik och överbehandling, väger tyngre än fördelen med minskad dödlighet i prostatacancer.
Denna syn får nu stöd i en ny svensk studie som i dag, fredag [25/9], publiceras i tidskriften British Medical Journal.
Det är forskare vid Umeå universitet som analyserat PSA-värden från frysta blodprover och senare insjuknande i prostatacancer bland män i den prospektiva kohortstudien Västerbottens interventionsprojekt.
I studiematerialet ingick 540 män som diagnostiserats med prostatacancer och 1 034 jämngamla kontrollpersoner som inte insjuknat i prostatacancer.
Forskarna konstaterar dock att ett PSA-värde under 1,0 ng/ml i princip innebar att man kan utesluta aggressiv prostatacancer.
Sammantaget med nya data från den europeiska screeningstudien ERSPC menar de att PSA-test behöver kompletteras med nya markörer för att det ska kunna användas i screeningsyfte.

LÄNK

2 kommentarer

Under Allmänt